Name

kfifo_free — frees the fifo

Synopsis

kfifo_free ( fifo);
 

Arguments

fifo

the fifo to be freed