6.1.32. dvb-usb-au6610 cards listΒΆ

Card name

USB IDs

Sigmatek DVB-110

058f:6610